Garantie

Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen

Garantie bepalingen Webshop

SCS staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde apparatuur met dien verstande dat zij eventuele mankementen die binnen 12 maanden na aflevering aan de wederpartij aan het licht zijn getreden kosteloos zal herstellen dan wel de betreffende onderdelen daarvan zal vervangen. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting en aansprakelijkheid onzerzijds.

De garantieverplichting van SCS vervalt indien:

 1. De wederpartij zelf wijzigingen in, vervanging van of reparatie aan het geleverde of onderdelen
  daarvan verricht of door derden anders dan door SCS aangewezen derden, laat verrichten
  zonder voorafgaande goedkeuring van SCS,
 2. het geleverde voor ander dan normale gebruik doeleinden aanwendt,
 3. het geleverde op onjuiste, onoordeelkundige of onzorgvuldige wijze gebruikt,
  behandelt of onderhoudt,
 4. het geleverde overmatig belast of blootstelt aan extreme omstandigheden,
 5. Sprake is (geweest) van inductie dan wel een storing in de elektrische stroom voorziening, 
  controleer in dit geval of uw verzekering inductie schade verzekert.
 6. apparatuur en/of programmatuur van SCS gebruikt tezamen en/of in combinatie met apparatuur en/of programmatuur die niet door SCS is/zijn geleverd,
 7. Het gedeeltelijk of niet functioneren van apparatuur tengevolge van niet goed functionerende
  software of besturingssystemen,
 8. De wederpartij enige uit de overeenkomst met SCS voortvloeinde verplichtingen niet nakomt.
!