Voorwaarden

Onderstaande Algemene Leveringsvoorwaarden van SCS Computers Heesch gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nr. 160 89 306 zijn van toepassing:

Artikel 1.              Algemeen

 

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SCS Computers, hierna te noemen SCS, uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken.

2.  Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door  SCS niet aanvaard, tenzij voor elk geval afzonderlijk is overeengekomen.

 

Artikel 2.            Offertes en Overeenkomsten

 

1.  Aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard heeft SCS het recht het aanbod binnen twee werk­dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.  Door SCS aan de wederpartij na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte specificaties, prijslijsten en overige gegevens hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien nadrukkelijk overeengekomen.

3.  Alle rechten van door of via SCS tot stand gekomen aanbiedingen, tekeningen, schema’s en dergelijke berusten bij SCS of de ontwerper.

4.  Overeenkomsten van koop en verkoop en andere overeenkomsten worden door SCS bij voorkeur schriftelijk aangegaan. SCS verplicht zich nooit verder dan door SCS schriftelijk is overeengekomen.

5.  Mondelinge overeenkomsten van koop en verkoop en andere overeen komsten zijn voor SCS eerst bindend na schriftelijke bevestiging

onzerzijds. Indien SCS daarbij als verkoper optreedt worden de met ons mondeling (o.a. telefonisch) gesloten overeenkomsten schriftelijk aan de koper bevestigd.

 

Artikel 3.              Prijzen

 1. Door SCS opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende fabrieksprijzen koersen en buitenlandse valuta, invoerrechten en
     daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, belastingen, loonkosten en andere dergelijke factoren.

2. Indien na de datum van de aanbieding danwel de totstandkoming van de overeenkomst een of meer van de voornoemde
     prijsbepalende factoren wijziging ondergaan, is SCS gerechtigd de opgegeven resp. overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
     Indien prijs­wijziging plaats vindt binnen de drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de
     overeenkomst te ontbinden.
 

3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn opgegeven prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting. Alle prijzen zijn af magazijn, winkel of
    werk-plaats en zijn exclusief de opslag-, vracht- en installatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4.              Betaling

1.  Elke overeenkomst word aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de  
     wederpartij blijkt.
SCS is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij een zekerheidsstelling te harer genoegen te eisen voor tijdige en 
     algehele voldoening van betalings- en andere verplichtingen.

2.  SCS is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren. SCS is bevoegd levering en verzending uit te stellen totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door SCS door vertraagd (af-)levering geleden schade. 

3.  Behoudens het hierna in de tweede zin bepaalde, is de wederpartij verplicht de overeen­gekomen prijs binnen 8 dagen na factuurdatum ten kantore van SCS of op een harer bank­- of girorekeningen te voldoen. 

4. SCS is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst tot levering van goederen en/of het verrichten van diensten een aanbetaling te vragen van maximaal 25% van de koopsom.

5. Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van de zaken, laat de betalings­verplichtingen van de wederpartij onverlet.

6. Indien door SCS in gedeelte wordt geleverd, is SCS niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd met bepaalde in de overige leden van dit artikel.

7. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplich-tingen heeft voldaan, is hij aansprakelijk voor alle door SCS geleden en te lijden schade.

8.  Indien aan twee of meer wederpartijen gezamelijk wordt verkocht is iedere wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de overeengekomen prijs.

9.  Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3 procentpunten over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.

10.Kosten van de invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, zoals vastgesteld in het calculatieschema voor advocatendeclaraties.

 

Artikel 5.               Levertijd

 

1.  Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven en zijn nooit bindend. Indien toeleveringsbedrijven in gebreke blijven tot levering door welke oorzaak dan ook, dan is SCS ontslagen van de plicht tot levering en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schaden welke kunnen onstaan door het uitblijven van de levering.

2.  De overeengekomen levertijden gaan in op de laatste van de navolgende tijdstippen;

a.  de dag van de totstandkoming der overeenkomst;

b.  de dag van de ontvangst door SCS van de door of namens de wederpartij te verstrekken, voor de uitvoering van de levering noodzakelijke bescheiden, gegevens en dergelijke;

c.  de dag waarop de wederpartij, op verzoeke van SCS genoegzame zekerheid voor tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen als bedoeld in artikel 4 lid 1 heeft verschaft;

d. de dag waarop de wederpartij voldoet aan zijn verplichting een door hem ondertekende registratiekaart m.b.t. de door hem gekochte gelicenceerde software aan SCS ter beschikking te stellen.

3.  Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren, tenzij de wederpartij ons schriftelijk alsnog een redelijke termijn heeft gesteld voor de levering en wij ook binnen deze termijn niet aan onze verplichtingen hebben voldaan. Evenmin kan de wederpartij bij overschrijding van de opgegeven leveringstijd de ontvangst of de betaling van de goederen weigeren en/of vergoeding van enige schade eisen, welke door de wederpartij of derden is geleden.

 

Artikel 6.                  Deelleveringen

 
1.  Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer goederen, kan de levering voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 7.                  Overmacht

 

1.  Indien SCS door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risico-sfeer van SCS na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is SCS bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de verhindering verwacht.

2.  Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogs­gevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uit­sluiting, in‑ en uitvoer-belemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat SCS door haar eigen leveranciers, om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld.

 

Artikel 8.                  Levering, risico-overgang en vervoer

 

1.  De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd.

2. Deze zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd op het moment, waarop zij bij SCS ter feitelijke aflevering gereed staan.

3.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de wederpartij de zaken zelf te (doen) vervoeren.

 

Artikel 9.                   Reclames

 

1.  Klachten ongeacht deze betrekking hebben op door SCS  gedane of niet‑gedane leveringen of op SCS’s facturen, moeten zo spoedig als rederlijker wijs mogelijk is ingediend worden, mede om SCS in staat te stellen de gegrondheid en oorzaak van de klacht(en) na te trekken.

2.  Zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande toestemming van SCS. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerecht-vaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken ‑ tenzij deze beschadigd ontvan­gen zijn - in ongeschonden staat in de originele verpakking aan SCS worden teruggezonden op kosten en voor risico van de wederpartij. Teruggezonden zaken houdt SCS onder zich voor rekening en risico van de wederpartij.

     Reclames geven de wederpartij geen recht, ontbinding van de koop-overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

 

Artikel 10.                  Ontbinding

 
1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 4 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige    i
     ingebrekestelIing zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft
     voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging onder curatelestelling of
     anderszins van beschikkings­bevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst
     voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2.  Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met SCS
     gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van zaken van de wederpartij of diens
     overlijden, is SCS gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het door SCS geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te
     vorderen ‑ zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te
     vorderen en/of voor verdere werkzaamheden of leveringen vooruit betaling te eisen.

3.  Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen on­middellijk opeisbaar.

De wederpartij is aansprakelijk voor alle door SCS geleden schade.

 

Artikel 11.                  Annulering

 

1.  Bij eenzijdige annulering van schriftelijke als mondeling gesloten overeenkomsten door wederpartij is deze jegens SCS een schade-vergoeding verschuldigd van 25% van de koopsom. Alsdan zal de wederpartij van SCS een factuur ontvangen waarop deze annuleringskosten in rekening worden gebracht waarvan de betaling binnen veertien dagen na factuurdatum dient te geschieden. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat nadere ingebrekestelling heeft plaatsgevonden en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten alsmede de wettelijke rente over de verschuldigde hoofdsom voor rekening van de wederpartij een en ander conform het terzake bepaalde in artikel 4.

 

Artikel 12.                  Eigendomsvoorbehoud

 
1.  Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schade-vergoeding van
     SCS
wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt SCS zich
     de eigendom van de zaken voor.

2.  Behoudens afwijkend beding behoudt SCS zich de eigendom van de zaken eveneens voor hetgeen de wederpartij aan SCS verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke SCS zaken heeft geleverd of zal leveren en/of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, danwel uit hoofde van tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de wederpartij voor zijn verplichtingen aIs voornoemd genoegzame zekerheid heeft qesteld.

3.  De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan zijn verplichtingen als bedoeld in de leden 1 en 2 jegens SCS heeft voldaan.

4.  Voor toepassing van het in de eerste 2 leden van dit artikel bepaald wordt, tenzij anders is overeengekomen, elke betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbinte­nissen van de wederpartij jegens SCS, in de eerste plaats toegerekend op de door SCS aan te wijzen verbintenis(sen), waarvoor het in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde eigendoms­voorbehoud niet geldt. Door of vanwege SCS aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzich­ten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing aIs bedoeld in de voorgaande zin, tenzij SCS uitdrukkelijk anders bepaald.

5.  Zolang de eigendom van door SCS geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht de zaken, die eigendom zijn van SCS naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren. De wederpartij is verplicht de polis en bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.

6.  De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht een mededeling als voornoemd onverijld schriftelijk aan SCS te bevestigen.

Artikel 13.                    Doorverkoop, boetebeding en controle

 

1.  Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn is de weder-partij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze onder welke titel ook, al dan niet in gebruik aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.

2. De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van SCS een boete gelijk aan tweemaal het factuurbedrag echter minimaal € 2.500,‑ per handeling. Een en ander laat onverlet het recht van SCS op de vergoeding van door haar geleden en te lijden schade.

3.  SCS is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij ten einde te kunnen nazien op de naleving van het in het eerste lid bepaalde.

 

Artikel 14.                    Aansprakelijkheid

 
1.  Behoudens het hierna in artikel 15 bepaalde en daargelaten gevallen van opzet of grove schuld, is SCS niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook 
     genaamd of uit welke hoofde ook ont­staan, tenzij en voorzover SCS’s aansprakelijkheid terzake is verzekerd.

2.  SCS is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, geleden door de wederpartij en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan.

3.  SCS is nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van programmatuur, van welke aard ook en door welke oorzaak ook ontstaan. De wederpartij dient ten allen tijde zelf een backup te houden van zijn programmatuur en gegevens. SCS is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van mankementen of defecten in de programmatuur.

4. Indien de wederpartij zaken, waaromtrent SCS hem zonder opgave van redenen heeft medege­deeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op ander wijze, onder welke titels ook, en al dan niet in gebruik van een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is de wederpartij verplicht SCS te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door SCS aan de wederpartij geleverde zaken.

5. In alle gevallen waarin SCS een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen SCS’s eventueel aangesproken werk-nemers en hulppersonen eveneens een beroep doen, als was dit door de  betrokken werknemers hulppersonen bedongen.

 

Artikel 15.                  Garantie

 

1.  SCS staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde apparatuur met dien verstande dat zij eventuele mankementen die binnen 12 maanden na aflevering aan de wederpartij aan het Iicht zijn getreden kosteloos zal herstellen danwel de betreffende onderdelen daarvan zal vervangen. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting en aansprakelijkheid onzerzijds.

2.  De garantieverplichtingen van SCS vervalt indien:

·          de wederpartij zelf wijzigingen in, vervanging van of reparatie aan het geleverde of onderdelen daarvan verricht of door derden anders dan door SCS aangewezen derden, laat verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van SCS;

·          de wederpartij het geleverde voor ander dan normale gebruiks-doeleinden aanwendt;

·          de wederpartij het geleverde op onjuiste, onoordeelkundige of onzorgvuldige wijze gebruikt, behandelt of onderhoudt;

·          de wederpartij het geleverde overmatig belast of blootstelt aan extreme omstandigheden;

·          sprake is (geweest) van inductie danwel een storing in de elektrische stroom voorziening;

·          de wederpartij apparatuur en/of programmatuur van SCS gebruikt tezamen en/of in combinatie met apparatuur en/of programmatuur die niet door SCS is/zijn geleverd;

·          het gedeeltelijk of niet funktioneren van apparatuur tengevolge van niet goed funktionerende software of besturingssystemen;

·          de wederpartij enige uit de overeenkomst met SCS voortvloeinde verplichtingen niet nakomt.

 

Aldus getekend te Heesch op 1 januari 1998,

 

J.J.G.W.A.P.  Steenbergen, directeur

 

 

!